Nyheder
Hvalpevideoer
Arkiver

Profil

Begyndelsen:
I en alder af 17 år købte jeg min første golden i 1981 – for da jeg endelig havde fået overtalt mine forældre til at måtte købe en hund, var det faktisk lidt af et tilfælde, at det blev en golden.
Min ene storebror var forvalter på en gård tæt ved kennel Riis, og derved var mine forældre mere med på at køre forbi og kigge.
Agnes og Folmer Mortensen fra kennel Riis var meget hjælpsomme og vejledte på bedste vis, og som andenvælger på hanner valgte jeg Riis Diago.
Jeg gik på handelsskole dengang og havde god tid til at træne og være sammen med Diago, og vi begyndte at gå til træning i Dansk Retriever Klub (DRK).
Diago viste sig at være en frisk hund, der var lærenem og vi klarede os rigtig godt både til lydighedstræning og på skuer/udstillinger, hvilket gav ekstra blod på tanden.
Diago bestod brugsprøven og vi arbejdede videre med markprøvetræning hvilket både Diago og jeg syntes var super sjovt.
Diago opnåede titel af Dansk Champion i 1984 og da vi også valfartede til udstillinger i Tyskland og Belgien opnåede han også titel af International Champion
 
Foreningsliv:
Kort tid efter jeg var startet på markprøvetræning blev jeg spurgt om jeg havde lyst til at blive instruktør for hvalpe – det sprang jeg til og efter nogle år var jeg uddannet instruktør for hvalpe lydighed og senere markprøveinstruktør. Samtidig startede mit aktive foreningsliv i region centrum som hjælper, tilrettelægger af prøver og som prøveleder og udstillingsleder.
Jeg har i flere perioder siddet i regionsledelsen i region centrum også som regionsleder.
Min store interesse for golden racen bragte mig også i raceledelsen for golden retrievere, hvor jeg ligeså har siddet i en del år, og samtidig i bestyrelsen i DRK.
Dommer:
I 1989 blev jeg godkendt som autoriseret brugsprøvedommer. Omkring samme periode blev jeg uddannet ringsekretær under Dansk Kennel Klub (DKK), hvilket jeg har virket som adskillige gange, både i DRK og DKK regi.
Da jeg i mellemtiden også fik jagttegn for at kunne være prøveleder, var jeg så heldig at komme med på jagt og opsamlinger, hvilket var og stadig er en kæmpe fornøjelse for både hundene og jeg.
I år 1998 blev jeg autoriseret markprøvedommer for alle retrieverracerne på alle niveauer. siden har jeg dømt prøver i ind og udland (Sverige, Norge, Tyskland, Italien, Island og Finland, Belgien). I 2013 blev jeg autoriseret jagtprøvedommer for Tollere.
I august 2008 blev jeg autoriseret udstillingsdommer for Golden Retrievere. 2011 blev jeg autoriseret udstillingsdommer for Chesapeak Bay Retriever. 2013 blev jeg autoriseret udstillingsdommer for Curly Coated Retriever og Labrador Retriever. 2016 blev jeg autoriseret udstillingsdommer for Nova Scotia Duck Tolling Retriever. 2019 blev jeg autoriseret udstillingsdommer for Flat Coated Retriever.
 
Opdræt:
I 1988 fik jeg godkendt mit kennel mærke Shadowfax, og så manglede jeg jo også en tæve – derfor tog jeg på en tur i Sverige og besøgt 7 forskellige opdrættere, der i blandt kennel Teachers, hvor jeg så bestilte og købte Teachers Passion Echo, som er stamtæven i mit opdræt.
En anden tæve fra kennel Respons i Sverige kom til os næsten samtidig med Echo, Respons Marionet-ten, også en dejlig tæve som opnåede titel af dansk champion og som også i dag indgår i de linjer, som jeg arbejder med.
Echo var ligesom Diago, let at dressere og en formidabel jagthund, og begge havde det dejligste milde golden temperament.
Mit første kuld Golden Retrievere fik jeg i 1989 og har siden været så heldig at opdrætte champions i Danmark og Tyskland og andre højt præmierede hunde. Ligeledes på markprøve og jagt har mit opdræt klaret sig godt og ikke mindst som gode stabile familie hunde.

Vi har 4 tæver, hvor en tæller 5’de generation efter Teacher’s passion Echo og en opdrættet i Wales. 2 hanner med en fra Irland og en dansk opdrættet.

Vi er i familien 4 personer, vor sønner: Joachim født i 2009 og Andreas født i 2002, samt min kone Vibeke.

Vi nyder alle at være ude med hundene, om det er til træning, prøver eller udstilling. Vore hunde indgår i vor familie og den dagligdag vi har.
Vi bor på et nedlagt landbrug i det vestjyske hvor der er god plads til både to og firbenede.

I er altid velkommen til at aflægge os et besøg.

De bedste hilsner fra Joachim, Andreas, Vibeke og Kaj.

The beginning:
At the age of 17 years I bought my first Golden in 1981 – for then I finally had persuaded my parents to have to buy a dog, it was actually something of a coincidence that it was a golden.
My one brother was manager at a farm near the kennel Riis, and so were my parents wa ready to have a look.
Agnes and Folmer Mortensen from kennel Riis was very helpful and guided in the best way and the second selects the males, I chose Riis Diago.
I went to business school then and had plenty of time to train and be with Diago, and we started to go for training in Danish Retriever Club (DRK).
Diago turned out to be a fresh dog and teachable and we did ourselves great for obedience training and at fairs / exhibitions.
Diago passed the obediencetest and we worked on with a field trial  which both Diago and I thought were super fun.
Diago achieved the title Danish Champion in 1984 and since we also travelled to the exhibitions in Germany and Belgium, he also achieved the title of International Champion
Club development:
Shortly after I had started at field trial, I was asked if I wanted to become an instructor for puppies – promtly I sayed yes and after some years I was trained instructor for puppies obedience and later field trial instructor. At the same time started my active associations in the region center with organizing of field trials and trials manager and show manager.
I have several times participated at the board of my Region Centrum including a period as director.
My big interest in the golden breed brought me also in race management for golden retrievers in some years, and at the same time I was at the board in DRK.
Judging:
In 1989 I was approved as an authorized working trial judge. Around the same time, I was trained ring secretary of the Danish Kennel Klub (DKK), as which I have worked many times, both in the DRK and DKK.
When I in the meantime also received hunting permits to be trials manager, I was lucky enough to be invited to hunting and pick ups, which was and still is a huge pleasure for both dogs and me.
In 1998 I became licensed field trial judge for all retriever breeds at all levels. since I have been judging field trials, cold game tests and working test,  at home and abroad (Sweden, Norway, Finland, Germany, Italy, Iceland.
In August 2008 I became certified show judge for golden retrievers. 2011 I became certified show judge for chesapeak bay retriever. 2013 I became certified show judge for curly coated retriever and labrador retriever. 2016 I became certified show judge for nova scotia duck tolling retriever.
Breeding:
In 1988 I was permitted to my kennel name Shadowfax, and so I had to have a bitch – that’s why I went on a trip to Sweden and visited seven different breeders, who among kennel Teachers, where I ordered and bought Teachers Passion Echo, which is stud bitch in my breeding.
Another bitch from Kennel Response in Sweden came to us almost simultaneously with Echo, Respons Marionet-ten, also a lovely bitch, who achieved the title Danish Champion and is also now included in the lines, that I work with.
Echo seemed Diago, easy to train and a formidable hunting dog, and both had the most wonderful gentle golden temperament.
My first litter of Golden Retrievers I got in 1989 and has since been fortunate enough to breed champions in Denmark and Germany and other highly prized dogs. Also on the field trial and hunting, my breeding has done well and not least they are good stable family dogs.

We have four females, where they count 3’de and 4’de and 5’de generation after Teacher’s passion Echo and one import from Wales. Our 2 dogs: Shadowfax Winston, and Skylock off the record.

We are a family four people, our sons: Joachim born in 2009 and Andreas born in 2002, and my wife Vibeke.

We all enjoy being out with the dogs, whether it is for training, testing or exhibition. Our dogs is part of our family and our life.
We live on an farm in West Jutland where there is a lot of space for both two and four legged.

You are always welcome to visit us.

The best greetings from Joachim, Andreas, Vibeke and Kaj.

Arkiv